Välkommen till årsmöte 21 maj 2019 i Stockholm

Vi inbjuder till årsmöte med föreningen Honorary Doctors Academy (HDA) den 21 maj kl 13.00 i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens lokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm. I november 2018 tog universitetsstyrelsen beslut om universitetets nya vision, Vision 2030. Det blev startskottet för både ett generellt fundraisingarbete och en konkretisering av de områden som presenterades under majmötet förra året.

Tre områden med fem olika forskningspiloter kommer att presenteras:

 • Hållbara naturresurser och material
  LTU som internationell kompetens-hub för gruv-, mineral- och metallutvinnande industri
  Skogen som källa till nya klimatvänliga produkter
 • Pedagogikens spets
  Digitala experimentmiljöer för framtidens lärande
 • Framtidens teknologi
  Sverige som internationellt rymdkluster
  LTU AI Innovation Hub

Planerade satsningar inom dessa tre områden kommer att presenteras och diskussioner följer hur HDA kan stödja universitetet med att utveckla områdena.
Årsmötet kommer därför att – förutom vår egen formalia – att utformas som en work-shop, där Luleå tekniska universitet presenterar områdena för ett framtida samarbete. Detta hindrar dock inte att vi gemensamt hittar andra områden att samarbeta kring.
Kort information om områden skickas ut senast den 8 maj 2019.

Sju forskare som representerar de olika forskningsprojekten ovan kommer att delta med en kortfattad presentation om respektive projekt innan workshopen startar.

 

Tillbaka till arkivet