Om Akademin

Styrelse

Första medlemsmötet i Honorary Doctors´Academy hölls 11 Maj 2017 i Stockholm. Följande styrelse utsågs:

Leif Östling, ordförande
Elisabeth Nilsson, vice ordförande
Per-Erik Lindvall, vice ordförande
Rune Andersson
Thomas Nilsson, verkställande ledamot
Kjell Sundvall
Gunnar Liljedahl
Malin Frenning

Karl Petersen, revisor
Staffan Sarbäck, revisor

Elisabeth Jonsson, sekreterare

Bakgrund
Fakulteterna vid Luleå tekniska universitet utser hedersdoktorer under maj månad. Till hedersdoktor kan utses en person som inte valt den akademiska banan, utan på annat sätt uppnått motsvarande vetenskaplig nivå och gjort sig förtjänt av den värdighet doktorstiteln innebär.
Vid Luleå tekniska universitets 10-årsjubileum, 1981, utnämndes de fyra första hedersdoktorerna (alla Teknologie hedersdoktorer). År 1998 utnämndes de två första Filosofie hedersdoktorerna. Sammanlagt har 89 hedersdoktorer utnämnts till och med år 2016. Av dessa är sju stycken utnämnda som både Filosofie- och Teknologie hedersdoktorer. I maj 2016 är 71 fortfarande i livet.
Den bakgrund och kompetens som dessa hedersdoktorer sammantaget representerar måste betraktas som unik. Här finns personer med ett enastående världsrykte inom akademi, politik, kultur och näringsliv.
Då hedersdoktorerna oftast har någon form av koppling till LTU och besökt universitetet vid åtminstone promoveringstillfället borde det hos flertalet av dem finnas ett visst intresse av universitetet och dess framtida utveckling.

Syfte
Att bilda en ideell förening – fristående från universitetet – där nya och tidigare hedersdoktorer kan söka medlemskap. Föreningens syfte är huvudsakligen att medlemmarna delges information om universitetet i allmänhet och dess samverkan med samhälle, kulturliv och näringsliv i synnerhet. Vidare kan föreningen, via egna initiativ eller via efterfrågan från universitetet, aktivera sig i olika projektverksamheter som är kopplade till universitetet. Aktivitetsgraden kan variera från enskilda medlemmars deltagande i referensgrupper, styrelser, styrgrupper mm. till kontaktskapande mellan universitetet och medlemmarnas kontaktnät. De enskilda ledamöterna kan också erbjudas delägarskap i de företag som skapas via universitetets innovationssystem.

Organisation och verksamhet
Föreningen har en styrelse med ordförande, två vice ordförande, en verkställande ledamot och 7 övriga ledamöter. Föreningen förväntas få visst administrativt stöd från universitetet eller andra universitetsnära verksamheter i form av ekonomihantering och framtagning av informationsmaterial.
Föreningens verksamhet i form av återkommande aktiviteter ska bestå av två årliga sammankomster med universitetsledning eller andra relevanta universitetsnära aktörer i form av informationsdelgivning med efterföljande middag. En gång per år i Stockholm på våren och en gång per år i Luleå – gärna i anslutning till promoveringshögtiden. Vidare ska föreningen ha en egen hemsida där medlemmarna delges dels föreningens egna aktiviteter och även för medlemmarna relevanta universitetsaktiviteter (kan vara intressanta seminarier, förfrågningar om deltagande i projekt, information från universitetets innovationssystem m m.) Till styrelsen adjungeras ständigt LTU´s rektor.

Stadgar och medlemskap
Alla hedersdoktorer skall erbjudas gratis medlemskap. Eventuella förändringar i stadgar, årsavgift eller verksamhetsbeskrivning beslutas av årsmötet.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN
HONORARY DOCTORS´ACADEMY
AT LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Honorary Doctors´ Academy at Luleå University of Technology.
Föreningen är fristående från Luleå tekniska universitet.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att utgöra ett forum och en plattform för kontakt och information mellan medlemmarna – hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet – och universitetet.
Detta med huvudsakligt syfte att medlemmarna ska hållas informerade om universitetet och dess utveckling i allmänhet och dess samverkan med samhälle, kulturliv och näringsliv i synnerhet samt att ge medlemmarna möjlighet att efter behov och önskemål delta i Luleå tekniska universitets fortsatta utveckling.

Föreningen skall uppfylla ändamålet genom återkommande aktiviteter, som ska bestå av minst 2 årliga sammankomster med universitetsledning eller andra relevanta universitetsnära aktörer i form av informationsdelgivning med efterföljande middag. En gång per år i Stockholm på våren och en gång per år i Luleå i anslutning till universitetets promoveringshögtid.

Föreningen har en egen hemsida där medlemmarna delges dels föreningens egna aktiviteter och för medlemmarna relevanta universitetsaktiviteter. Detta kan vara intressanta seminarier, förfrågningar om deltagande i projekt, information från universitetets innovationssystem m m.

Dessutom kan föreningen på eget initiativ eller via efterfrågan från universitetet, aktivera sig i olika projektverksamheter som är kopplade till universitetet. Aktivitetsgraden kan variera från enskilda medlemmars deltagande i referensgrupper, styrelser, styrgrupper m m. till kontaktskapande mellan universitetet och medlemmarnas kontaktnät. De enskilda medlemmarna kan också i förekommande fall erbjudas delägarskap i de företag som skapas via universitetets innovationssystem..

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Luleå i Luleå kommun, Norrbottens län.

§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen kan sökas av den som utsetts till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet (LTU), nuvarande eller tidigare rektor vid universitetet samt de som tilldelats universitetets förtjänstmedalj.

§ 5 Medlemsavgifter

Inga medlemsavgifter tas ut såvida föreningsstämman inte beslutar annat.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och 10 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga funktioner föreningen anser sig behöva.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 5 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Styrelsen utser inom sig firmatecknare.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska årligen överlämnas till föreningens revisorer senast den 1/4.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska årligen senast 1/5 avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30/6 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 30 dagar före ordinarie årsmöte och senast 30 dagar före extra årsmöte.

Vid konstituerande årsmöte utses ordförande på 2 år, 5 ledamöter för 1 år och 5 ledamöter för 2 år.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.
12.Val av 5 övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
13.Val av revisorer.
14.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15.Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud).

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 30 dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till Luleå tekniska universitet.